Monday, 16 January 2017

क्यों जाऊ मै

क्यों जाऊ मै गंग नहाने, मै तो कर्म प्रधान मानता .
यही मोक्ष दाता सुन लो, सेवा   भाव प्रधान जानता

                                          डॉ हरिमोहन गुप्त 

No comments:

Post a Comment